زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست؛ هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

    بیست و نهمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری روز گذشته برگزار شد؛ برای دسترسی به سوالات و پاسخ ها می توانید از لینک ذیل استفاده نمایید:

http://msp.sbmu.ac.ir/TahsilatTakmili/Pages/QA89.aspx 

نوشته شده توسط دکتر امین نژاد در ساعت  | لینک  |